Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
BIP - Powiatowy Inspektorat Nazdzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - RSS
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Strona główna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Mapa serwisu
Dni wolne od pracy w PINB Lesko
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 roku dzień 24 grudnia 2018r. (tj. poniedziałek), jest dniem wolnym od pracy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku nie będzie czynny).

Natomiast dzień 15 grudnia 2018r. (tj. sobota) będzie dniem pracy.

 

Ogłoszenie o naborze
link do ogłoszenia o naborze nr 35389 z dnia 04.10.2018 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady MinistrówPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw: orzecznictwa i kontroli
 


Miejsce wykonywania pracy:

Lesko
Adres urzędu:

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca poza siedzibą inspektoratu - przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości)
- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy)
- kontakt z interesantami
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - nie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo
- narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe


ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
- załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: średnie budowlane
- znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
- znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
- umiejętność stosowania prawa w praktyce
- umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych
- umiejętność rozwiązywania problemów
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe budowlane
- komunikatywność
- systematyczność
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- kopia prawa jazdy kategorii B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2018
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    ul. Wincentego Pola 1
    38-600 Lesko

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 48
Kontakt do inspektora ochrony danych: Małgorzata Komska, pinblesko@op.pl, iod.pinblesko@op.pl, tel. 13 469 71 48

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej, kadry Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:
 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Informacja o wyniku naboru
W związku z ukazniem się dnia 26.04.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze nr 26319

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku informuje:

Status naboru: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
Data publikacji wyniku: 30.05.2018 r.
Kandydat: Anna Kalisz, Lesko
Link do ogłoszenia wyników naboru

Informacja o wynikach naboru
 

W związku z ukazniem się dnia 25.04.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia nr 24899

o wynikach naboru na stanowisko inspektora.

link do ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku informuje:

Status naboru: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
Data publikacji wyniku: 25.04.2018 r.
Kandydat: ŁUKASZ PRESZ, zam. Baligród


Ogłoszenie o naborze

link do ogłoszenia o naborze nr 26319 z dnia 26.04.2018 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referenta do spraw: organizacyjno-administracyjnych

ZASTĘPSTWO NA CZAS NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

Miejsce wykonywania pracy:

Lesko
Adres urzędu:

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- kontakt z interesantami
- doręczanie korespondencji poza siedzibę urzędu
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - występują bariery architektoniczne (schody), brak podjazdów, brak windy, brak dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych; stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- narzędzia pracy - komputer, kserokopiarki i inne urządzenia biurowe

ZAKRES ZADAŃ
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
- rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
- prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
- prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
- prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
- przyjmowanie skarg i wniosków
- archiwizowanie dokumentów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: średnie
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
- dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność i samodzielność
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie techniczne budowlane
- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
- znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 mile widziane prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierd
- zającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 02.05.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 02.05.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu).

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko. tel/fax (13) 492 72 77
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]