Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku.Data publikacji strony: 2007-01-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-17. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Kapinos, pinb@powiat-leski. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (13) 469 7148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku mieści się na parterze budynku przy ul. Wincentego Pola 1. Budynek stanowi własność Starostwa Powiatowego w Lesku. Budynek jest zabytkowy pod nadzorem i opieką konserwatora zabytków. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest najemcą czterech pomieszczeń. Brak parkingu z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się od strony drogi i wąskiego parkingu. Do holu parteru budynku wchodzi się po schodach zewnętrznych i wewnętrznych. Drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie. W wejściu są bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się. Na parterze znajduje się toaleta nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.